Wielicka 38, Warszawa

Centrum Medyczne DERMIQ to zespół współpracujących ze sobą dermatologów klinicystów, specjalizujących się w szeroko pojętej dermatologii ogólnej i estetycznej oraz dermatochirurgii.

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

Definicje

 1. Administrator Serwisu – Centrum Medyczne DERMIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Meander 10/19, 02-791 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000424660, NIP 9512357253, REGON 146174215.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.dermiq.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie Wideokonsultacji online oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Wideokonsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Wideokonsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Korzystanie z Wideokonsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Zoom (bezpłatny komunikator internetowy).
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wideokonsultacje online

 1. Skorzystanie z Wideokonsultacji online wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu Wideokonsultacji online,
  2. rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Wideokonsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  3. dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis.
 2. Wystawione w ramach Wideokonsultacji online e-recepty lub zaświadczenia (w formie .pdf) są wysyłane na adres email, podany przy rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Wideokonsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Wideokonsultacji online.
 4. Odwołanie Wideokonsultacji online następuje:
  1. poprzez kliknięcie linku “Odwołaj Wideokonsultację” znajdującego się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
  2. poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji na adres recepcja(at)dermiq.pl 
 5. W przypadku odwołania Wideokonsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Wideokonsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Wideokonsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Wideokonsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie 3, opłata za Wideokonsultację nie zostanie zwrócona.

 

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Wideokonsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy składać e-mailem na adres recepcja(at)dermiq.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie.
 4. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Rejestracja telefoniczna:

888 20 88 20

od 8:00 do 20:00

wideokonsultacje online >>>

Depilacja laserowa jest najnowocześniejszym sposobem usuwania owłosienia. Istnieje kilka typów laserów przeznaczonych do depilacji. W Centrum Medycznym...

Więcej...

Brodawki wirusowe potocznie nazywane kurzajkami wywołane są przez wirus brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus, HPV). W leczeniu drobnych brodawek domowe...

Więcej...

Dermatologia ogólna

Dermatologia ogólna

Diagnozowanie i leczenie chorób skóry, błon śluzowych, paznokci i włosów...

Więcej...

Dermatologia estetyczna

Dermatologia estetyczna

Usuwanie zmarszczek, zamykanie naczynek, odmładzanie skóry, modelowanie ust...

Więcej...

Dermatochirurgia

Dermatochirurgia

Usuwanie chorobowych zmian skórnych łagodnych i złośliwych...

Więcej...